Versie 3.0. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 09-03-2021.

Dit is de privacyverklaring van Zelfstroom. Met ‘Zelfstroom’ bedoelen we: Zelfstroom B.V., gevestigd aan de Statenlaan 14, 5223 LA, ’s-Hertogenbosch. Zelfstroom B.V. is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 60238828. Onze contactgegevens vind je onderaan deze privacyverklaring en op www.zelfstroom.nl/contact.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw privacy, welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarom wij dat doen.

Samenvatting

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en gebruikte apparatuur om onze websites te bezoeken. Dit doen wij voornamelijk om jou een offerte te kunnen sturen, een contract met je te sluiten, service te bieden en natuurlijk om de installatie van het zonnestroomsysteem mogelijk te maken.
Wij verkopen jouw persoonsgegevens nooit. Bepaalde persoonsgegevens delen wij wel met andere bedrijven, bijvoorbeeld onze installatiepartners, zodat zij weten waar jouw zonnepanelen geïnstalleerd moeten worden.
We bewaren jouw persoonsgegevens veilig en niet langer dan nodig is. Hoe lang we jouw gegevens bewaren hangt ervan af of je bijvoorbeeld klant bent, een offerte opvraagt of alleen bezoeker van onze website bent.

Dit is slechts een beknopte samenvatting. Hieronder leggen we alles gedetailleerd en volledig uit.

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren, die aan jou gekoppeld kunnen worden, of die gebruikt kunnen worden om contact met je op te nemen.

Welke (persoons)gegevens verzamelt Zelfstroom?

Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer of andere betalingsgegevens, accountnaam/gebruikersnaam en wachtwoord van een afgeschermde klantenportal. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en Zelfstroom heeft geen toegang tot de ‘plain-text’ (de tekst) van jouw wachtwoord. Dat kan gebeuren via de website, applicaties, maar ook als je contact met ons opneemt. Telefoongesprekken worden opgenomen en chats worden opgeslagen.

Zelfstroom verzamelt en verwerkt deze gegevens om te analyseren of jouw woonsituatie geschikt kan zijn voor de installatie van een zonnestroomsysteem, je een aanbieding te doen, gerichte advertenties te tonen, een contract met je te sluiten, het zonnestroomsysteem te (laten) installeren of leveren, het contract verder uit te voeren en om service te verlenen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Zelfstroom, maar Zelfstroom heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken. Zelfstroom gebruikt deze gegevens ook voor een ‘kredietcheck’, die gebruikt wordt ter ondersteuning van de besluitvorming over de acceptatie van jou als klant door een medewerker van Zelfstroom. Zelfstroom heeft hier een gerechtvaardigd belang bij.

Persoonsgegevens die uit andere bronnen worden verkregen

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens uit andere bronnen verkrijgen. Ook deze persoonsgegevens kunnen wij verzamelen en verwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonsgegevens die wij ontvangen van onze installatiepartners (bijvoorbeeld informatie over jouw woonsituatie, foto’s) of data die wij inkopen.

Zelfstroom verzamelt en verwerkt deze gegevens om te analyseren of jouw woonsituatie geschikt kan zijn voor de installatie van een zonnestroomsysteem, je een aanbieding te doen, gerichte advertenties te tonen, een contract met je te sluiten, het zonnestroomsysteem te (laten) installeren of leveren, het contract verder uit te voeren en om service te verlenen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Zelfstroom, maar Zelfstroom heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Gegevens en persoonsgegevens die geautomatiseerd verwerkt worden

We verzamelen automatisch gegevens over jou, bijvoorbeeld gegevens over het gebruik van de producten (zonnestroomsysteem) en diensten (websites, applicaties, klantenservice) van Zelfstroom, maar ook jouw automatisch aangemaakte klantnummer.

Het gaat dan om de gebruiksduur en prestatiegegevens van het zonnestroomsysteem, temperatuur van het zonnestroomsysteem, configuratie van het zonnestroomsysteem, serienummer van jouw zonnestroomsysteem, gegevens over de WiFi-verbinding van het zonnestroomsysteem (bijv. signaalsterkte), IP-adres, klantnummer, taal-instellingen, eigenschappen van de gebruikte apparatuur (besturingssysteem, schermgrootte, browsertype) die je gebruikt bij het bezoek van de websites van Zelfstroom en/of het gebruik van de applicaties van Zelfstroom, maar ook de manier waarop je de websites en applicaties van Zelfstroom gebruikt en daarmee communiceert, of in- en uitlogt op het afgeschermde klantenportal van Zelfstroom.

Zelfstroom verzamelt en verwerkt deze gegevens vooral om goede service te verlenen. Maar ook om te analyseren of jouw zonnestroomsysteem functioneert, om je nieuwe aanbiedingen te doen, gerichte advertenties te tonen, een nieuw contract met je te sluiten, het contract verder uit te voeren, het gedrag van bezoekers en gebruikers van de websites en applicaties van Zelfstroom beter te begrijpen, die websites en applicaties te verbeteren. Maar ook om die bezoekers en gebruikers te wijzen op nieuwe producten, diensten of services, of om je middels advertentienetwerken en mediabureaus advertenties te tonen. Deze advertentienetwerken, mediabureaus en Zelfstroom zelf verzamelen jouw gebruik en bezoek via het IP-adres, cookietechnieken en eigenschappen van de gebruikte apparatuur. De verwerking van deze (persoons)gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Zelfstroom, maar Zelfstroom heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Met wie deelt Zelfstroom uw persoonsgegevens?

Voorop staat dat Zelfstroom jouw persoonsgegevens niet verkoopt. En we stellen jouw persoonsgegevens alleen aan anderen ter beschikking als daar een reden voor is.

Hieronder wordt uitgelegd aan wie wij jouw persoonsgegevens ter beschikking kunnen stellen en waarom.

Opdrachtnemers en leveranciers van Zelfstroom

Zelfstroom maakt gebruik van opdrachtnemers en leveranciers. Het gaat dan bijvoorbeeld om onze installatiepartners, die van ons de opdracht krijgen het zonnestroomsysteem bij je te installeren, of de geschiktheid van jouw dak te beoordelen.

Als je ook kiest voor levering van energie tegen kostprijs verstrekken wij jouw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en/of de laatste 3 cijfers van jouw IBAN) aan de energiemaatschappij waarmee wij samenwerken. We gebruiken die gegevens om de overeenkomst tussen jou en de energiemaatschappij tot stand te brengen, maar ook om jouw verbruiksgegevens, einddata van huidige contract en/of contracten via het Centraal Aansluit Register (CAR) en het Centraal Einde Register (CER) en de daaraan gekoppelde tarieven, en overige energie gerelateerde gegevens bij de huidige energieleverancier en netbeheerder op te vragen.

Zelfstroom maakt ook gebruik van geavanceerde software van derden die Zelfstroom in staat stellen de juiste wijze van installatie van het zonnestroomsysteem te berekenen, bijvoorbeeld de ideale hellingshoek. Met deze partijen delen wij postcode-en-huisnummer-combinaties, maar geen andere persoonsgegevens zoals namen, telefoonnummers of e-mailadressen. Verder kan Zelfstroom die postcode-en-huisnummer-combinaties uploaden naar social media voor advertentiedoeleinden.

Daarnaast maakt Zelfstroom gebruik van leveranciers voor verwerking van betalingen, communicatie, klantenadministratie en -beheer, websitebeheer, hosting, verwerking en verzending van orders, etc. Voor het uitvoeren van de ‘kredietcheck’ werkt Zelfstroom samen met Experian Nederland B.V.

De relevante persoonsgegevens worden aan deze opdrachtnemers en leveranciers verstrekt. We verstrekken geen persoonsgegevens die een opdrachtnemer of leverancier niet nodig heeft. Dat we de relevante persoonsgegevens verstrekken is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Zelfstroom, maar Zelfstroom heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

De Zelfstroom Groep

Aan Zelfstroom B.V. is een aantal moeder- en dochterondernemingen gekoppeld. Deze noemen we gezamenlijk de ‘Zelfstroom Groep’. Deze bedrijfsstructuur heeft te maken met de organisatie van de Zelfstroom Groep. We kunnen jouw persoonsgegevens aan de andere ondernemingen van de Zelfstroom Groep ter beschikking stellen. Dat is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Zelfstroom.

Verplichting tot afgifte

Als Zelfstroom door wet- of regelgeving, of door een beslissing van rechterlijke instantie of toezichthouder ertoe gehouden is, zal zij jouw persoonsgegevens aan derden (moeten) verstrekken. Voor zover toegestaan zal Zelfstroom jou hiervan informeren.

Overgang van onderneming, fusie, verkoop en overname, juridische zaken

In geval van de overgang van de onderneming van Zelfstroom (of de Zelfstroom Groep), of indien Zelfstroom fuseert of (al dan niet gedeeltelijk) verkocht of overgenomen wordt zal zij jouw persoonsgegevens kunnen overdragen aan de koper. Zelfstroom zal jou hiervan informeren.

Daarnaast kan Zelfstroom jouw persoonsgegevens verstrekken aan haar juridische adviseurs, deurwaarders en rechterlijke instanties, indien dat nodig is voor beslechting van geschillen of advies.

Bewaartermijn

Zelfstroom bewaart jouw persoonsgegevens zolang als zij dat nodig acht, maar niet langer dan dat. Tenzij wet- of regelgeving een langere bewaartermijn voorschrijft.

Persoonsgegevens van huidige klanten worden in ieder geval bewaard voor de duur van de overeenkomst plus de termijn van de afwikkeling van de overeenkomst. De bewaartermijn voor persoonsgegevens van anderen dan huidige klanten varieert naar gelang het type relatie. Vragen hierover kun je per e-mail richten aan privacy@zelfstroom.nl.

Zelfstroom verwijdert jouw persoonsgegevens wanneer het niet langer noodzakelijk is om deze gegevens te bewaren.

Beveiliging en opslag

Zelfstroom neemt diverse maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. Zo neemt zij passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, en dergelijken tegen te gaan.

Daarnaast hebben medewerkers van Zelfstroom alleen toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden voor Zelfstroom.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in een datacenter in Nederland of een ander land waar eenzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens van toepassing is.

Jouw rechten

Je hebt controle over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zelfstroom. Jouw rechten zijn:
Je kunt ons verzoeken een kopie of inzage te verstrekken van de persoonsgegevens die wij van jou hebben;
Je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen, wijzigen of corrigeren;
Je kunt ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
Je kunt verleende toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken;
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zelfstroom indien wij jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang verwerken;
Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan een derde over te dragen;
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop Zelfstroom jouw persoonsgegevens verwerkt of omgaat met jouw verzoeken en uitoefening van jouw rechten;
Je kunt ons verzoeken kenbaar te maken van welke bron jouw persoonsgegevens afkomstig zijn, indien je die persoonsgegevens niet zelf aan ons hebt verstrekt.

Zelfstroom zal in beginsel aan jouw verzoek (moeten) voldoen. Dat is evenwel niet altijd het geval, bijvoorbeeld als Zelfstroom de persoonsgegevens nodig heeft ter uitvoering van een overeenkomst, te voldoen aan een wettelijke plicht, etc. Om fraude te voorkomen kan Zelfstroom in voorkomende gevallen om nadere identificatie van de verzoeker vragen en uitgevoerde handelingen aan jou bevestigen. Zelfstroom zal binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren. Je kunt jouw verzoeken per e-mail kenbaar maken aan privacy@zelfstroom.nl.

Functionaris gegevensbescherming

Zelfstroom heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen over jouw privacy bij Zelfstroom, deze privacyverklaring, wijzigingsverzoeken, inzageverzoeken, verwijderingsverzoeken, of andere vragen, kun je per e-mail richten aan onze functionaris gegevensbescherming: fg@zelfstroom.nl.

Marketing & communicatie

Marketing

Zelfstroom kan van tijd tot tijd per e-mail nieuwsbrieven aan versturen. Bijvoorbeeld omdat je jouw e-mailadres daartoe aan Zelfstroom verstrekt hebt of omdat je klant bent (geworden) van Zelfstroom of daartoe een offerte hebt aangevraagd. Bij elke nieuwsbrief zal Zelfstroom jou via een zogenaamde ‘afmeld-link’ de mogelijkheid bieden om jezelf af te melden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je jezelf afmelden door een e-mail te sturen aan marketing@zelfstroom.nl.

Communicatie

Daarnaast kan Zelfstroom in het kader van service contact met je opnemen over jouw producten, de werking daarvan, software-updates, de status van bestelling, overeenkomst, betalingen, inbreuken in verband met persoonsgegevens/datalekken, gewijzigde algemene voorwaarden, wijzigingen in dit privacy statement, etc. Hier kun je jezelf niet voor afmelden.

Reviews

Wij kunnen onze klanten uitnodigen een review op onze website te plaatsen. Je bent daar als klant niet toe verplicht. Als je een review plaatst kun je zelf bepalen of jouw naam daarbij vermeld wordt. In ieder geval zal jouw (geschatte) besparing vermeld worden.

Cookies

Zelfstroom maakt gebruik van cookies op haar websites en applicaties. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar jouw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan onze websites en applicaties. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van onze websites en applicaties, zoals welke pagina’s zijn bezocht, een IP-adres en informatie over de gebruikte apparatuur, browser, besturingssysteem, etc.

Wij maken gebruik van functionele-, analytische- en marketingcookies. Klik hier voor een beschrijving van de cookies die via onze website worden geplaatst en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Voor het plaatsen van analytische en marketing cookies vragen wij toestemming via de cookiebalk zodra je de websites en applicaties opent. Het aan de cookies gekoppelde IP-adres wordt geanonimiseerd.

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt op “help” in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op jouw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van de websites en applicaties werken.

Status van het afgeschermde klantenportal en applicaties

Het is mogelijk dat niet alle in deze privacyverklaring genoemde diensten, zoals het afgeschermde klantenportal en applicaties, actief of beschikbaar zijn op het moment dat deze privacyverklaring in werking is getreden.

Over deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. In dat geval wordt de datum en het versienummer aangepast. De nieuwe privacyverklaring wordt gepubliceerd op de websites van Zelfstroom. Geen mails meer ontvangen? Hier kunt u uw gegevens verwijderen.

Contactgegevens Zelfstroom

Zelfstroom B.V.
Statenlaan 14
5223 LA ‘s-Hertogenbosch
[Laadpunt elektrische auto’s aanwezig]

E-mailadres algemeen : zonnepanelen@zelfstroom.nl
085 – 20 10 160